x

Please Leave your Comments below

I suggest you ...

Rank Player Runs Wickets 50's 100's 3 Wicket Haul
1 Sandeep Kontham 30 2 0 0 0
2 Prashant Tallapally 40 0 0 0 0
3 Bilal Mufti 35 0 0 0 0
4 Srikanth Thatipaka 0 3 0 0 1
5 Kiran Vishwanath 30 0 0 0 0
6 Pramod Alloor 18 1 0 0 0
7 Ihtesham Gohar 3 2 0 0 0
8 Mahesh Bandari 0 2 0 0 0
9 Qais Meraj 20 0 0 0 0
10 Ahmed Khan 18 0 0 0 0
11 Ijaz Khan 16 0 0 0 0
12 Barkat Khan 13 0 0 0 0
13 Salim Khan 1 1 0 0 0
14 Abhinay Balasankula 0 1 0 0 0
15 Naeem Khan 0 1 0 0 0
16 Bilal Khan 5 0 0 0 0
17 Rabani Khan 5 0 0 0 0
18 Sai Bomidika 2 0 0 0 0
19 Shujat Hasan Zaidi 0 0 0 0 0
20 Adnan Khan 0 0 0 0 0
21 Sami Niazi 0 0 0 0 0